میرزا قاسمی

salad

: جزییات

میرزا قاسمی هم که فک میکنم دیگه نیازی به توضیح نداشته باشه.
زمان تحویل : 10 دقیقه
قیمت : 10000 تومان
مواد تشکیل دهنده